Facility Management

Med bred kompetens och lång erfarenhet av FM-rådgivning kan vi erbjuda stöd och rådgivning i förändringar för att uppnå en skräddarsydd FM-leverans anpassad till er arbetsplats och era unika behov.

Facility Management

Hur kan ni arbeta strategiskt med era servicetjänster så att de stödjer er verksamhets affärsmässiga mål?

Vi hjälper er att täcka in ert behov av servicetjänster som bidrar till attraktiva, produktiva, kostnadseffektiva och hållbara arbetsplatser kopplat till ert varumärke, företagskultur och er verksamhets affärsmässiga mål. Vi skapar även förutsättningar för att leveransen är flexibel och skalbar samt utvecklas kontinuerligt över tid.
 
Facility Management (FM) är ett samlingsbegrepp för alla de servicetjänster som behövs för att arbetsplatsen ska fungera på ett bra sätt så att kärnverksamheten kan fokusera på sina arbetsuppgifter och vara produktiv. FM-tjänsterna är lika viktiga som själva lokalen och inredningen för att bidra till välmående och värdeskapande arbetsplatser. Med rätt fokus på era behov av FM-tjänster och rätt servicenivå kan en attraktiv arbetsplats skapas som på ett smidigt, stöttande och kostnadseffektivt sätt fungerar dagligen för alla medarbetare. En arbetsplats som även bidrar till en känsla av stolthet och som lever företagets kultur.

Struktur och flexibilitet i avtalen. Med bred kompetens och lång erfarenhet av FM-rådgivning kan vi erbjuda stöd och rådgivning i förändringar för att uppnå en skräddarsydd FM-leverans anpassad till era unika behov och er utveckling över tid.

Vi analyserar nuläget och vilka behov som finns och tillsammans med er arbetar vi fram målsättningar och handlingsplan för att nå önskat läge. Vi stöttar i omförhandlingar och upphandlingar av FM-avtal samt säkerställer att dessa är utformade för att passa era aktuella och eller framtida behov. Vi finns också till hands om ni behöver rådgivning i redan framtagna strategier för att med andra ögon kunna identifiera utmaningar och förbättringsåtgärder.

Vår hjälp och vårt värdeskapande

Strategi och rådgivning

Servicetjänsterna ska bidra till att stärka ert syfte och tydliggöra er riktning i verksamheten. Era affärsmässiga mål och er vision är en central del i arbetet när vi tillsammans formar servicetjänsterna och hjälper er framåt i strategiarbetet.

Upphandling och omförhandling

Tiderna förändras. Era behov, den förväntade leveransen, hur framgång mäts och vad olika tjänster kostar är några viktiga komponenter. Det viktigaste är att hitta en samarbetspartner som är rätt för er och att ni har ett avtal som stödjer era mål.

arrows-repeat

Flexibilitet

Utrymme för utveckling och anpassning är viktigt både i verksamheten och i FM-avtalen. Vi hjälper till att säkerställa att avtalen klarar förändringar och kan anpassas efter era unika framtida behov.

Varumärke och stolthet

En medarbetare som vill jobba i er organisation och som vill vara på arbetsplatsen bygger och stärker ert varumärke på bästa sätt. Att trivas, må bra och få stöd att kunna utföra sin arbetsuppgifter är viktigt. Vi arbetar för att fokus ska vara på slutanvändaren i leveransen.

Bollplank och support

Vi erbjuder även stöd och hjälp när ansvaret för FM-frågorna ligger hos kontorsansvarig eller i receptionen. Vi stärker rollerna i att leva företagskulturen. Behöver ni stöttning i genomgång av avtal eller styrningsfrågor så finns vi där för er.

Fastigheter och tjänster

I många fall erbjuder hyresvärden tjänster som ligger utanför FM-avtalen och riktar sig mot alla hyresgäster i ett område eller en fastighet, här kan vi hjälpa till att linjera dessa tjänster och avtal in i er helhet.

Vi för gärna en dialog om hur vi kan hjälpa er att säkerställa att er FM-strategi ständigt är aktuell

Så hjälpte vi våra kunder