Stockholms kontorsmarknad 2030

När vi spanar på framtidens kontorsmarknad tror vi att stor utveckling och förändring kommer att ske. Megatrenderna i form av digitalisering, ändrad demografi och fokus på hållbarhet bidrar till en transformation av den värld vi lever i.

Framtiden sätter krav på lokalernas konceptualisering

Fortsatt utveckling av tekniken gör att vi i framtiden kommer kunna utföra än fler vardagssysslor och arbetsuppgifter automatiserat och robotiserat, vilket leder till att vi egentligen inte har någon direkt anledning att besöka ett fysiskt kontor.

Människor förblir människor och det fysiska mötet går förmodligen inte att ersättas redan 2030. Följaktligen blir den sociala aspekten allt viktigare där ett framtida kontorskomplex förväntas bli mer av en mötesplats där arbetsplatser, handel och socialt umgänge finns samlokaliserat och upplevelsen sätts i fokus för att locka besökare.

Lokalerna kommer kunna nyttjas fler timmar av dygnet med tanke på att de utvecklas till att bli mer än just kontor. Boende och jobb sammankopplas förmodligen allt mer då tillhörigheten till andra människor är vad som förväntas styra vilka vi väljer att jobba och bo med i framtiden.

Fastighetsägarens roll

I dagsläget, 2018, är en standardiserad avtalstid för en kontorslokal ca 3–5 år med 9 månaders uppsägningstid. Kontorsmarknaden 2030 förväntas kräva allt mer kortsiktiga och flexibla avtal då företag ändrar storlek allt oftare, redan idag kan vi se en trend där antalet frilansare och småföretag växer. Nya organisationsstrukturer ställer också krav på att kontoren för att möta behovet med mötesplatser när företag består av nätverk och projektbaserade strukturer.

Fastighetsägare kommer troligen ställas inför ett beslut om att endast agera som en kapitalförvaltare där de själva äger byggnaden och överlåter låter drift och skötsel samt all kontakt med hyresgästerna till en annan aktör, till exempel ett co-working företag. Alternativet är att fastighetsägare själva tar rollen som tjänsteleverantör där de blir ansvariga och involverade i den dagliga driften och hyresgästernas dagliga behov.

Skifte av popularitet i områden

I framtiden kan det bli så att ytterområdena får ett uppsving, detta på grund av förbättrade kommunikationsmöjligheter när den nya tunnelbanan står färdig och sammankopplar Stockholm ytterligare. De självkörande bilarna möjliggör samtidigt transport allt längre sträckor, vilket kan medföra att många väljer att bosätta sig längre ut i förorterna. Förhoppningsvis medbringar framtiden bättre luft, tystare omgivning och en grönare miljö.

Samtidigt finns en möjlighet till uppsving för innerstaden när de självkörande bilarna ökar i antal. Det uppkommer nya möjligheter för människorna i de centrala delarna när bilen tas ur fokus. Färre vägar och parkeringsplatser skapar mer attraktiva miljöer för gående och cyklister. En tystare och grönare miljö samt bättre luft gör stadskärnan mer behaglig.

Worklife balance övergår till Worklife intergration

Att eftersträva balans mellan arbete och fritid är något vi människor försöker åstadkomma varje dag. I framtiden kommer gränserna mellan arbete och fritid suddas ut ännu mer. Det handlar om att skapa en meningsfull tillvaro i alla konstellationer man verkar i, oavsett om det är på jobbet eller utanför, och att man framgångsrikt kan hantera integration mellan dem.

 

Kontakta gärna Julia för att diskutera framtiden och hur vi tillsammans kan skapa ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv.

Julia Hedenström, fastighetskonsult
julia.hedenstrom@tenantandpartner.com
076-0623375

Kontor-lokalsök
  • Arbetsplats
  • Hållbarhet
  • Hyresmarknaden
  • 2023-04-04

Skolverket konkurrensutsätter befintlig Stockholmsetablering

Vi på Tenant & Partner är glada över att få bistå Skolverket med vår expertis i att säkerställa framtida lokaler för myndighetens Stockholmskontor. Syftet är att de nya lokalerna ska bidra till en modern arbetsplats anpassad för ett verksamhetsbaserat arbetssätt med stort fokus på hållbarhet. ”Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja […]

  • Hyresmarknaden
  • Juridiskt
  • Lokaler
  • 2023-03-13

Tuffare tider kräver en kostnadseffektiv lokalstrategi – hög tid att se över hyresavtalen

I ett allt tuffare ekonomiskt klimat får organisationer och hyresgäster en annan ekonomisk verklighet att förhålla sig till än tidigare. Inflationen stiger och hyran som ofta är kopplad till konsumentprisindex, sticker i höjden. Pandemin har dessutom gjort att arbetsplatserna idag används på ett nytt sätt. Människors vanor och beteenden har förändrats vilket gör att många […]

Förväntade hyreshöjningar
  • Hyresmarknaden
  • 2022-10-26

Förväntade lokalhyreshöjningar – vad händer nu?

Världsekonomin har drastiskt förändrats under året. Ett pågående krig i Europa, globala leveransproblem och en stundande konjunkturförändring förändrar även fastighetsbranschen. Varje årsskifte prisjusteras de flesta hyresavtal mot index. Inför nästa år, 2023, väntar stora hyreshöjningar, sannolikt cirka 10%, enbart baserat på index. Fastighetsbranschen tillämpar olika indexmodeller. Vanligast förekommande är KPI-index (konsumentprisindex). Sedan februari 2022 är […]