Arbetsplats

Arbetsplatsen efter covid-19 – så resonerar experterna


<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Arbetsplatsen efter covid-19 – så resonerar experterna</span>

Världen största och mest erkända internationella nätverk för facility managers, IFMA (International Facility Management Association), har genomfört en global studie för att kartlägga vad några av världens främsta experter inom arbetsplatsområdet säger om arbetsplatsen efter covid-19. Tenant & Partner fick äran att vara del av studien genom medverkan från fyra av våra kollegor. Totalt medverkade 250 arbetsplatsexperter från hela världen i studien som fokuserar på resonemang inom bland annat följande områden: Distansarbete, Kontoret, Hälsa och välmående samt Arbetsplatsstrategi.

Distansarbete

När coronapandemin bröt ut fick den digitala arbetsplatsen sig ett uppsving, minst sagt. Med olika förutsägningar började medarbetare världen över att arbeta hemifrån och aldrig tidigare har vi, både medarbetare och organisationer, varit så snabba på att anpassa oss till nya arbetssätt. Studier (bla. Leesman, WE/IFMA, Kairos Future) som genomförts under pandemin har påvisat att medarbetarnöjdheten generellt har varit hög för hemarbete. 

Fråga till experterna: Hur många (av de som har möjlighet) kommer jobba hemifrån minst på halvtid efter covid-19?

81% av experterna svarade att de trodde att minst 26% eller fler av medarbetarna fortsatt kommer att jobba hemifrån minst på halvtid efter covid-19.

Den ökade trenden för ökat hemarbete i pandemins spår medför en rad positiva hållbarhetsaspekter. Inte bara på den ekologiska hållbarheten i form av minskat resande utan även på den ekonomiska hållbarheten där många företag kommer kunna minska sin kontorsyta och därmed spara kostnader. Den sociala hållbarhetsaspekten återkommer vi till under rubriken ”Hälsa och välmående”.

Kontoret

Fråga till experterna: Vad är det som får medarbetaren till kontoret efter covid-19? I rangordning uppgav experterna följande:
 • Sociala interaktioner som inte går att förverkliga online
 • Specifika faciliteter och utrustning som inte finns hemma
 • Avsaknad av specifikt anpassad miljö
 • Att snabbt kunna ta itu med och fördela komplexa frågor och utmaningar
 • Arbeta med uppgifter som behöver innovationskraft
 • Möjligheter till naturligt lärande, mentorskap och kunskapsdelning
 • Välkomna kunder
 • Arbeta med uppgifter som är konfidentiella
 • Medarbetaren oroar sig för att distansarbetet ska ha negativ påverkan på karriär/lön

Trots det att hemarbetet till stor del fungerar bra för många medarbetare och organisationer finns det fortfarande medarbetare som inte har möjlighet eller som inte vill jobba hemifrån. Medarbetarens vilja att återvända till kontoret påverkas både av hur man upplever att det fungerar på kontoret och hur man upplever att det fungerar att arbeta hemifrån. För att kort summera ovan svar från experterna kan vi konstatera att kontoret blir en viktig mötesplats som främjar sociala aspekter, innovation och kunskap samtidigt som kontoret måste supportera medarbetarens arbetsuppgifter med rätt utrustning och miljö.

Hälsa och välmående

Som vi nämnde ovan medför distansarbetet en rad positiva hållbarhetsaspekter så som ekologiska och ekonomiska. Till viss del främjas även vissa sociala hållbarhetsaspekter genom att många distansarbetare bland annat säger sig uppleva bättre worklife-balance. Men det finns även en rad hållbarhetsaspekter som inte är särskilt positiva, bland annat de som experterna nämner nedan om hälsa och välmående.

Fråga till experterna: Vilka blir de främsta utmaningarna kopplat till medarbetarnas hälsa och välmående efter covid-19? I rangordning uppgav experterna följande:
 • Stress och mental hälsa
 • Social och professionell isolering
 • Rädsla eller oro för smittor
 • Osäkerhet i största allmänhet
 • Fysiska problem exv. skelett och muskulatur

Flera av utmaningarna ovan är direkt kopplade till förändrat arbetssätt och något som blir viktigt att ta i beaktande i kommande arbetsplatsstrategi då hemarbetet spås vara här för att stanna.

Arbetsplatsstrategi

Fråga till experterna: Vem är ansvarig och leder arbetsplatsstrategin för arbetsplatsen i framtiden? I rangordning uppgav experterna följande:
 • HR
 • Vd eller annan företagsledning
 • Workplace management (finns ej i alla organisationer idag, men kommer sannolikt att finnas i större utsträckning framöver)
 • Facility management

Organisationsformer skiljer sig åt från företag till företag men det experterna kunde enas om i studien var att samarbete över gränserna är A & O när det kommer till vem som ska ansvara för den framtida arbetsplatsstrategin.

Arbetsplatsen blir viktigare än någonsin

Vi kan konstatera att vi tillsammans står inför en rad förändringar vad gäller arbetsplats och arbetsliv. För varje företag och organisation blir det av yttersta vikt att ta reda på vilka behov behöver tillgodoses för att arbetsplatsen som helhet ska skapa värde för medarbetarna och organisationen. Med helhet menar vi den fysiska, den digitala och den psykosociala arbetsplatsen.

Fokusera på att utveckla en arbetsplatsstrategi som är anpassad efter förändrade arbetssätt och som stödjer verksamheten på både kort och längre sikt. Börja med att:

 • Ta reda på hur det är för er och era medarbetare
 • Samla nyckelpersoner och jobba tillsammans
 • Och framförallt:  Ta hand om varandra!

Välkommen att höra av dig om du vill diskutera vidare på temat eller om du har några som helst frågor kopplat till arbetsplats eller arbetsliv. Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv!