Author Archive

Kommerskollegium söker 1500 kvm kontor i centrala Stockholm

Posted on: september 21st, 2023 by Sara Hanisch

Vi på Tenant & Partner är glada över att få bistå Kommerskollegium med vår expertis i att säkerställa framtida lokaler för myndighetens kontor i Stockholms innerstad. Syftet är att de nya lokalerna ska bidra till en modern, säker och tillgänglig arbetsplats anpassad för ett verksamhetsbaserat arbetssätt.

”Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Kommerskollegiums främsta uppgift är att på olika sätt förbättra möjligheterna för internationell handel. Myndighetens befintliga lokaler ligger på Drottninggatan 89 i centrala Stockholm. Hyreskontraktet löper till och med februari 2025 med 12 månaders uppsägningstid. I syfte att säkerställa att Kommerskollegium erhåller de bästa villkoren för kommande hyresperiod kommer den befintliga lokaletableringen konkurrensutsättas och marknaden inventeras på fastigheter som linjerar med myndighetens framtida arbetsplatsstrategi” berättar Christofer Lavesson, fastighetskonsult, Tenant & Partner.

Christofer berättar vidare att ”Storleken för det nya kontoret dimensioneras till cirka 1.500 kvm kontorsyta. Målsättningen är att Kommerskollegium ska tillträda sin nya arbetsplats under Q1 2025. Viktiga urvalskriterier kommer vara: närhet till spårbunden kollektivtrafik innanför tullarna i centrala Stockholm samt fastighetens modernitet, säkerhet och tillgänglighet”.

Hör gärna av dig vid frågor eller om du har en passande lokal.

Kontaktuppgifter
Christofer Lavesson, fastighetskonsult, Tenant & Partner
christofer.lavesson@tenantandpartner.com
072-238 60 80

Fira mångfalden – psykologisk trygghet som en del av arbetsplatskulturen

Posted on: juli 11th, 2023 by Sara Hanisch

I juni hade vi på Tenant & Partner vår traditionsenliga sommarfest. Temat i år var True Colors i linje med ett av våra mål som lyder: 100% upplever att man kan vara sig själv på Tenant & Partner. Vi hade ordnat en festival med olika aktiviteter där vi fick chans att utveckla oss, utmana och inspirera varandra att visa våra rätta färger.

Värna om individen

Varje månad svarar vi medarbetare på hur vi ligger till mot målet. Och vi ligger väldigt bra till. Månad efter månad. Jag är övertygad om att det är ett resultat av en kombination av våra arbetssätt och vår företagskultur. Att vi värnar om individen. Ingen av oss har alla färger och är bra på allt, men alla har vi våra unika färger och är bra på något. Vi vet också att vi behöver alla delar och färger för att lyckas och vara framgångsrika. Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv både för oss själva och våra kunder.

Grundläggande behov

Stockholm Pride firar 25 år med temat Fira mångfalden. Det är ett tema som syftar till att hylla alla som bidrar till ökad mångfald i samhället vad gäller identiteter, läggningar, religioner, kulturer, ursprung och mycket mer. För de som tillsammans försöker göra samhället varmare, färggladare och till en roligare plats att existera i. Lika stolt som jag är över vårt resultat i medarbetarenkäten, lika ledsen är jag över att det inte är en självklarhet – varken i samhället eller hos alla arbetsgivare – att ovillkorligt stå upp för principen att alla ska behandlas med värdighet och respekt.

Ett av alla människors mest grundläggande behov är att få känna sig behövd och att ens kompetens och kunskap kommer till användning. Vi människor behöver också ett mått av autonomi i våra liv och vi har ett stort behov av att ha goda relationer till medmänniskor i vår omgivning. När dessa delar är i hyfsad balans har vi god chans att känna mening i livet. Vi känner oss trygga, engagerade och har en vilja att bidra.

Psykologisk trygghet på arbetsplatsen

På Tenant & Partner vill vi bidra till ett samhälle där alla känner sig välkomna, respekterade och älskade. Det handlar inte bara om att hylla kärleken i alla dess former och uttryck, utan att också visa respekt inom områden som identitet, läggning, religion, kultur, ursprung eller uttryck. Vi är långt ifrån experter på området, men vi tänker att ett steg i rätt riktning är att skapa arbetsplatser med en hög grad av psykologisk trygghet. Att skapa förutsättningar för alla att kunna vara sig själva utan att behöva vara rädda för negativa konsekvenser.

Vågar du diskutera sådant som kan upplevas jobbigt som oro, rädsla och osäkerhet i ditt team? Känner du dig trygg att be en kollega om hjälp? Lyssnar du på dina kollegor för att du är nyfiken på att förstå deras perspektiv, eller börjar du fundera på hur eller vad du ska respondera halvvägs in i berättelsen?

Fira Pride genom att lyssna på de berättelser och erfarenheter som delas av dina medmänniskor. Fira genom att hjälpa varandra att skapa trygga miljöer för öppna samtal. Fira genom att stå upp för allas lika värde och rätt att vara sig själva och älska den de vill. Fira mångfalden varje dag. Inte minst för våra kommande generationer. Vi har inte ärvt planeten av våra föräldrar – vi har lånat den av våra barn.

Jag hoppas verkligen att du liksom vi på Tenant & Partner kan visa dina true colors och vara dig själv på din arbetsplats – och inte minst älska vem du vill. HAPPY PRIDE!

Vill du diskutera vidare på tema psykologisk trygghet, arbetsplatskultur och hur du kan fira mångfalden? Hör gärna av dig så bjuder jag på fika!

Lisa Vik, HR, Tenant & Partner
lisa.vik@tenantandpartner.com
070-545 17 04

Lokalers miljöpåverkan – vad kan hyresgästen påverka? Nu går projektet Hållbar interiör in i implementeringsfas

Posted on: april 12th, 2023 by Sara Hanisch No Comments

Hållbarhet är en viktig del i utvecklingen av framtidens arbetsplatser där det ställs allt högre krav på verksamheter att arbeta mer hållbart. En viktig aspekt i detta är lokalers miljöpåverkan. Projektet Hållbar interiör utvecklar en miljöcertifiering och ett digitalt verktyg för att mäta och säkerställa miljöpåverkan i interiöra miljöer. Vi på Tenant & Partner är stolta över att ha bidragit från projektets start och att vi fortsätter som partner under nästa fas i projektet.

Tenant & Partner bistår i framtagandet av en ny miljöcertifiering och ett nytt digitalt verktyg

– Tillsammans med våra kunder arbetar vi med ett ständigt hållbarhetsperspektiv utifrån planetära, mänskliga och ekonomiska behov och vi märker att hållbarhet tillåts ett allt större fokus i våra projekt. Ett exempel kan vara att förstå och mäta en lokals miljöpåverkan vilket är en utmaning som vi hoppas att projektet Hållbar interiör kan möta, berättar Sten Ryding, projektledare, Tenant & Partner.

Hållbar interiör är ett forskningsprojekt med stöd från Vinnova där en stor del av projektet består av att utveckla en miljöcertifiering för lokaler och interiörer. Projektet består även av att ta fram ett digitalt verktyg, Hint, för att kunna mäta miljöpåverkan för lokaler och interiörer. Tillsammans med Hållbar interiörs samarbetspartners pågår arbetet för fullt där projektet nu går in i fas tre. Under fas tre kommer certifieringen och det digitala verktyget Hint genomgå kravhantering och utveckling för att sedan lanseras och testas skarpt på marknaden.

– Vi tycker det är väldigt roligt att vi kan dela med oss av vår expertkunskap och erfarenhet kopplat till hyresgästernas syn på arbetsplatser, arbetssätt, arbetsliv och hållbarhet in i projektet Hållbar interiör, fortsätter Sten Ryding.

Ett betydelsefullt ramverk som påvisar miljöpåverkan vid en lokalförändring

Miljöcertifieringen och det digitala verktyget möjliggör även en ökad förståelse för interiörers miljöpåverkan. Verktyget tydliggör även hur det på lång sikt bäst går att arbeta miljömedvetet med en lokal.

– Vi behöver konkret visa på i vilken utsträckning olika val för arbetsplatsen inte bara påverkar kundens ekonomi och medarbetare, utan även miljön. Här tror vi att verktyget Hint lättare kan hjälpa oss att få kunskap om olika interiörers faktiska miljöpåverkan så att vi kan ta bättre beslut, berättar Fanny Lundkvist, arbetsplatsstrateg och förändringsledare, Tenant & Partner.

Välkommen att läsa mer och testa verktyget Hint här.

Kontakta gärna Sten Ryding eller Fanny Lundkvist på Tenant & Partner om du har några frågor om Hållbar Interiör eller om du är nyfiken på att höra mer om vårt hållbarhetsarbete kopplat till arbetsplats och arbetsliv.

sten.ryding@tenantnadpartner.com , 070-682 18 69
fanny.lundkvist@tenantandpartner.com, 072-187 27 06

Bildkälla: Jason Strong Photography, projekt IVL Göteborg

Skolverket konkurrensutsätter befintlig Stockholmsetablering

Posted on: april 4th, 2023 by Sara Hanisch No Comments

Vi på Tenant & Partner är glada över att få bistå Skolverket med vår expertis i att säkerställa framtida lokaler för myndighetens Stockholmskontor. Syftet är att de nya lokalerna ska bidra till en modern arbetsplats anpassad för ett verksamhetsbaserat arbetssätt med stort fokus på hållbarhet.

”Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Skolverkets nuvarande Stockholmskontor är arbetsplats för 850 medarbetare och ligger på Svetsarvägen 16 i Solna Business Park. Lokalerna omfattar 12.237 kvm kontorsyta samt 751 kvm övriga ytor. I syfte att säkerställa att Skolverket erhåller de bästa villkoren för kommande hyresperiod kommer befintlig lokaletablering att konkurrensutsättas genom att marknaden inventeras på fastigheter lämpliga för Skolverkets framtida arbetsplatsstrategi” berättar Christofer Lavesson, fastighetskonsult, Tenant & Partner.

Christofer berättar vidare att ”Storleken för det nya kontoret dimensioneras till 8.000-10.000 kvm kontorsyta. Målsättningen är att Skolverket ska tillträda sin nya arbetsplats under Q4 2024. Viktiga urvalskriterier kommer vara: mycket goda kommunikationsmöjligheter inom närförort, fastighetens modernitet, hög ambitionsnivå gällande miljöklassning samt arkitektonisk implementeringspotential för Skolverkets lokalprogram”.

Hör gärna av dig vid frågor eller om du vill veta mer.

Kontaktuppgifter
Christofer Lavesson, fastighetskonsult, Tenant & Partner
christofer.lavesson@tenantandpartner.com
072-238 60 80

Tuffare tider kräver en kostnadseffektiv lokalstrategi – hög tid att se över hyresavtalen

Posted on: mars 13th, 2023 by Sara Hanisch No Comments

I ett allt tuffare ekonomiskt klimat får organisationer och hyresgäster en annan ekonomisk verklighet att förhålla sig till än tidigare. Inflationen stiger och hyran som ofta är kopplad till konsumentprisindex, sticker i höjden. Pandemin har dessutom gjort att arbetsplatserna idag används på ett nytt sätt. Människors vanor och beteenden har förändrats vilket gör att många organisationer har svårt att locka medarbetarna till kontoren. Tenant & Partners jurist Johan Sjögren reder tillsammans med fastighetskonsulten Therese Widin ut vilka möjligheter du som hyresgäst har till att göra förändringar i hyresavtalet för att möta organisationens behov och betalningsvilja.

Varför är det viktigt att se över hyresavtalen innan 31 mars?

– Det förändrade ekonomiska läget men en hög inflation och nya arbetssätt efter pandemin gör att det troligen finns ett behov av att anpassa och göra förändringar i den fysiska lokalen. Alla hyresavtal har en fast löptid som ofta löper under flera år vilket gör att en organisation kanske sitter i ett hyresavtal som inte stämmer överens med de förändringar man vill göra. Det blir då viktigt att veta när i tiden samt hur du som hyresgäst har möjlighet att påverka hyresavtalet och lokalsituationen. Många hyresavtal löper ut vid årsskiftet och har vanligtvis en uppsägningstid på nio månader, detta innebär att många hyresavtal måste sägas upp senast den 31 mars, berättar Johan Sjögren.

Hur fungerar hyresavtalens löptider?

Det viktigaste för dig som hyresgäst är att hålla koll på hyresavtalet inklusive eventuella tilläggsavtal och vilken löptid hyresavtalet har. Ett hyresavtal måste alltid sägas upp för att upphöra. Om det inte sägs upp förlängs avtalet automatiskt under en viss period, oftast under en treårsperiod. Ett hyresavtal är alltid kopplat till en uppsägningstid, oftast nio månader. Säger du upp hyresavtalet senare är uppsägningen utan verkan och hyresavtalet förlängs i ytterligare en avtalsperiod. Har ni redan tecknat ett hyresavtal för en annan ny lokal och råkar säga upp nuvarande hyresavtal för sent sitter ni plötsligt med två hyresavtal vilket kan bli väldigt kostsamt, förklarar Johan Sjögren.

Hur säger du som hyresgäst upp ditt hyresavtal?

Det finns två typer av uppsägningar. Att säga upp avtalet för avflyttning vilket innebär att man vill flytta från lokalen och därmed vill säga upp hyresavtalet till hyrestidens slut. Den andra typen av uppsägning är om ni vill sitta kvar i lokalen men vill få till en förändring av villkoren, då görs en uppsägning för villkorsändring. Ni meddelar då hyresvärden om att ni vill sitta kvar efter att hyresavtalet har löpt ut men att ni vill göra det på förändrade villkor. Det som är väldigt viktigt när en uppsägning för villkorsändring görs är att man måste ange exakt vilken förändring av villkoren man önskar.

Det är viktigt att uppsägningen kommer till rätt motpart och i rätt i tid. Därför är det bra att ha koll på om fastigheten har bytt ägare så att det inte är en annan fastighetsägare än den avtalet tecknades med. När du väl har gjort en uppsägning måste uppsägningen hänskjutas till hyresnämnden för att den ska vara giltig. Det finns alltså en hel del övriga formalia som du som hyresgäst måste ha koll på, fortsätter Johan Sjögren.

Hur påverkar räntenivåerna och det övriga konjunkturläget hur du som hyresgäst bör agera framöver?

– Eftersom många organisationer får det svårare ekonomiskt i det nya konjunkturläget behöver du fundera kring hur lokalhyran kommer att påverka kostnaderna de kommande tre åren, vilken är den vanligaste förlängningstiden av ett hyresavtal. Som hyresgäst behöver du ställa dig frågan om ni kan tänka smartare kring era ytor. Utred era behov, kanske behöver ni inte all yta?

Många organisationer har avvaktat att agera på lokal- och arbetsplatsfrågan för att efter pandemin se vad som händer med hemarbetet, hur våra beteenden och arbetssätt förändras. Det vi kan vara säkra på är att det finns ett stort behov av att göra förändringar i den fysiska lokalen och vi märker nu att allt fler organisationer valt att ta tag i frågan, säger Therese Widin.

Hur påverkar inflationen hyresgästmarknaden?

– Säger du inte upp ert hyresavtal löper avtalet oftast på med en uppjustering kopplat till konsumentprisindex (KPI), som är indirekt kopplat till inflationen. Mellan år 2021 och 2022 har KPI justerats med nästan 11 %, det betyder att även hyran ökar med 11 % vilket är en väldigt stor hyresjustering för många hyresgäster. I vissa fall kan det innebära att du får en högre hyra än den faktiska marknadshyran i ditt område och därmed betalar mer än om ni skulle teckna ett helt nytt hyresavtal, förklarar Therese Widin.

Hur kommer marknadsläget och indexjusteringen påverka fastighetsägarna och deras agerande?

– Vi tror att vi kommer se betydligt fler fastighetsägare som sitter lugnt och tryggt i båten, de får sina 11 % i hyresuppjustering och är ganska nöjda med det. En del fastighetsägare får skriva ner värdena på sina fastigheter och det är en minskad vilja till investeringar för ombyggnation. Denna situation kräver att du som hyresgäst behöver vara mer proaktiv och aktiv kring hyresavtalet. Hyran är bara en del i ett hyresavtal, det finns flera andra villkor som ni eventuellt kan justera med att göra en uppsägning för villkorsändring, som också är direkt kopplade till kostnader, berättar Therese Widin.

Tveka inte att höra av dig om du vill diskutera vidare om vilka möjligheter som finns utifrån era behov!

Ta även chansen att anmäla dig till vår populära grundkurs i hyresjuridisk utbildning för att få bättre koll på era hyresavtal och vilka fallgropar som finns. Läs mer och anmäl dig HÄR.

Johan Sjögren, jurist, Tenant & Partner
johan.sjogren@tenantandpartner.com, 072-395 95 80

Therese Widin, fastighetskonsult, Tenant & Partner
therese.widin@tenantandpartner.com, 076-541 02 02

Förväntade lokalhyreshöjningar – vad händer nu?

Posted on: oktober 26th, 2022 by Sara Hanisch No Comments

Världsekonomin har drastiskt förändrats under året. Ett pågående krig i Europa, globala leveransproblem och en stundande konjunkturförändring förändrar även fastighetsbranschen.

Varje årsskifte prisjusteras de flesta hyresavtal mot index. Inför nästa år, 2023, väntar stora hyreshöjningar, sannolikt cirka 10%, enbart baserat på index. Fastighetsbranschen tillämpar olika indexmodeller. Vanligast förekommande är KPI-index (konsumentprisindex). Sedan februari 2022 är ekonomin, ränteläget, kostnaderna för el och inflationen förändrad mot vad vi vant oss vid i en lång, relativt stabil högkonjunktur.

Ekonomisk instabilitet till följd av globala leveransproblem, generellt ökande kostnader, ökande räntor och därmed förhöjda finansieringskostnader har drivit på inflationen. En ökad inflation leder till förhöjt KPI-index. Senaste mätningarna från SCB visar inflationsnivåer enligt KPI i september 2022 på 10,8%. Sannolikt väntas hyresavtalen justeras omkring 10% till kalenderår 2023.

Riksbankens senaste prognos från september i år visar på fortsatt hög inflation under 2023 för att sedan återgå till nivåer omkring 2% under 2024. Därför är det rimligt att anta att såväl 2023 som 2024 års hyresnivåer drastiskt kommer öka.

Vad kan er organisation göra?

Hur kan organisationer agera för att parera att hyresnivåerna ökar markant de kommande två åren? Nedan listats exempel på saker som ni bör undersöka och fundera kring.

Avtalslängd

Yta

Årlig hyresökning

Driftskostnader

Nytt hyresavtal

 

Behöver er organisation rådgivning kring kostnader kopplat till er lokal finns vi på Tenant & Partner här för att hjälpa er till balanserade hyresavtal och välmående arbetsplatser. Ta kontakt med oss så berättar vi gärna mer.

Du kan också ta del av vår inspelade Morning Boost ”Vart är lokalhyresmarknaden på väg och hur påverkar det dig som hyresgäst?”. HÄR hittar du inspelningen.

Kontaktuppgifter
Rasmus Sahlberg, fastighetskonsult, Tenant & Partner
rasmus.sahlberg@tenantandpartner.com
076-541 02 13

Vi välkomnar Lucas Wirén till Tenant & Partner

Posted on: oktober 3rd, 2022 by Sara Hanisch No Comments

Lucas har lång erfarenhet från olika roller inom byggbranschen. Till en början arbetade han som mätningstekniker på konsultbasis för att sedan gravitera mer mot arbetsledning och projektledning. Han läste Fastighetsekonomi på Karlstad Universitet och efter examensåret 2015 arbetade han flera år med projektledning inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Efter en kort period i modebranschen sökte Lucas sig åter till fastighetsbranschen och har nu som han själv uttrycker det ”fått det stora privilegiet att få representera Tenant & Partner”.

Lucas är en lagspelare och en väldigt social person som gillar att arbeta i team och få gruppen att arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Som projekt- och etableringsledare på Tenant & Partner får han utlopp för detta samtidigt som att han får bidra till hög kundnöjdhet och stärkta relationer!

Hur kom det sig att du sökte dig till Tenant & Partner?

Redan under min studietid sökte jag mig till Tenant & Partner eftersom jag gillade deras profil, uppdrag och arbetssätt. Det blev ingenting den gången men sedan dess har jag alltid haft ett öga öppet för Tenant & Partner och när en ny möjlighet uppenbarade sig ungefär 6 år efter första intervjun var både jag och Tenant & Partner redo för nästa steg i vår relation.

Hur trivs du på Tenant & Partner hittills?

Jag trivs jättebra. Det är en otroligt stark grupp av människor med en fin teamkänsla som verkligen har fått mig att känna mig välkommen redan från dag 1.

Har du något tips på en bra TV-serie, podd eller film?

Om man bortser från de givna TV-favoriterna som de flesta har sett så som The Wire, Breaking Bad och The Office, vill jag dra en lans för serien Severance på Apple TV+. Det är en snygg, obehaglig sci-fi-thriller som är både minimalistisk och storslagen på samma gång, 10/10!

Poddarna som strömmar ur mina hörlurar kretsar ofta kring sport (fotboll och NFL) där Tutto Balutto och Bill Simmons går starkt men favoritpodden för en filmnörd som jag själv är helt klart The Rewatchables, den rekommenderar jag varmt! Favoritfilm är svårt att säga men jag missar inte en bildruta som regissören David Fincher lagt sina svala thrillerhänder på.

Det ryktas om att du är väldigt filmintresserad! Berätta mer!

Utöver det genuina sportintresset tar film helt klart upp en hel del tid. Jag brukar besöka diverse filmfestivaler i bland annat Cannes, Zurich och så klart Stockholm. Jag betygsätter alla filmer jag ser, katalogen börjar närma sig 600 filmer och fler ska det bli! Behöver du ytterligare filmtips? Hör av dig!

Verkligen kul att ha dig på plats hos oss Lucas, varmt välkommen än en gång!

Kontaktuppgifter
Lucas Wirén
lucas.wiren@tenantandpartner.com
073-055 54 44

 

Välkommen Albin Hallberg till Tenant & Partner

Posted on: juni 20th, 2022 by Sara Hanisch No Comments

Vår nya kollega, Albin, är utbildad fastighetsekonom på Karlstads Universitet. Sedan examen år 2019 har Albin arbetat på ett privat fastighetsbolag i Västsverige med kommersiell fastighetsförvaltning. Tidigare har han även testat på att arbeta som kundrådgivare på bank och under studietiden i Karlstad stöttade han studenter inom entreprenörskap genom föreningen Drivhuset.

Albin brinner för att hjälpa människor och företag att utvecklas. I sin nya roll som fastighetskonsult på Tenant and Partner ser han framemot att tillsammans med både nya och gamla kunder skapa förutsättningar för ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv. Albin är uppvuxen i café- och potatisstaden Alingsås och rekommenderar alla ett besök för att testa på någon av alla mysiga caféer som staden har att erbjuda.

Hur trivs du på Tenant & Partner hittills?

Jag trivs superbra! Människorna och kulturen här på Tenant & Partner är fantastisk, från dag ett har jag känt mig som en i gänget och det dröjde inte länge innan jag fick möjligheten att komma i gång med mitt första projekt.

Vad gör du på din fritid?

På fritiden umgås jag med familj och vänner, njuter av god mat och tränar. Det blir även en hel del fotboll, främst med fokus på mitt kära Blåvitt.

Tips till favorit: blogg, podd, TV-serie eller film?

Jag lyssnar mycket på poddar, några av favoriterna är: P3 Dokumentär, The Daily, Fördomspodden och Tutto Balutto. En serie att rekommendera är Peaky Blinders, som nyss släppte säsong sex. Den är mycket bra!

Verkligen kul att ha dig på plats hos oss Albin, varmt välkommen än en gång!

Kontaktuppgifter
Albin Hallberg
albin.hallberg@tenantandpartner.com
070-814 41 60

 

Förnyat FM-arbete för framtidens arbetsliv

Posted on: juni 16th, 2022 by Sara Hanisch No Comments

Hur kan vi hantera det ankare, historiken, som begränsar Facility management till att bättre stödja framtidens arbetsliv? Den historik och erfarenhet som format FM bär vi med oss, en historik som till delar inte längre är relevant. Vi behöver inte bara transformera utan tänka om. Detta gäller hela modellen för kontoret och arbetslivet och med det också hur de olika funktionerna som HR, IT, säkerhet och fastighet stödjer arbetslivet.

Två steg till förnyat FM-arbete

En del av det ankare vi släpar med oss hindrar oss från att skapa det inspirerande och meningsfulla arbetsliv som vi eftersträvar. Vi når inte fullt ut det engagemang hos medarbetarna, och inte heller den innovationskraft, kreativitet och produktivitet som finns inom oss. Ankaret består i vårt synsätt från förr, och de strukturer som är satta. Troligen finns en budget att verka inom som är satt för en annan verklighet och krav finns för att minska samma budget år för år. Samtidigt finns stödet för arbetslivet oftast i sina silos där respektive funktion driver sina frågor.

Det var en trend redan innan pandemin, och som tydligt stärkts ytterligare efter, att sätta människan i första rummet, fokusera på upplevelsen och underlätta samarbete. Hur kan FM möta denna trend förutsatt att vi ser realistiskt på tillvaron och utgår från att budgeten inte tillåts att höjas. Vad återstår att göra? Det finns två skiften jag rekommenderar som går att göra inom befintliga ramar:

1. FM bör närma sig HR och IT för att skapa en gemensam syn för hur företaget ska stödja medarbetarna

Det nya arbetslivet och fokus på människan gör att bredden för de frågor som behöver hanteras går tvärs över de silos, funktioner, som idag finns. Det är naturligt att FM driver många frågor, men FM kan inte äga alla frågor i sin egen silo. Genom att HR, FM och IT bygger en gemensam vision och modell, specifikt för företaget skapas tydliga ramar, roller och en tydlig ansvarsfördelning. Ett gemensamt grepp skapar effektivare hantering, tydligare riktning, driv och en bättre och hälsosammare arbetsmiljö för FM som ska stödja arbetsplatsen. En gemensam målbild ger dessutom en bättre chans till att få gehör för ytterligare resurser och stöd som kan behövas för att skapa förutsättningar till ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv.

2. Använd resurserna i FM-leveransen optimalt

Högst troligt är beläggning lägre på kontoren nu än innan pandemin, och ojämn, vilket gör att resurser kan omfördelas och nyttjas annorlunda. Se över stödet och hur uppfattningen av en bättre service på arbetsplatsen kan uppnås. Grundläggande förutsättningar för att göra detta, vid upphandlad FM, är en god relation parterna mellan och att avtalet tillåter flexibiliteten att styra om resurser. En del i det här steget är att se över kompetensen i leveransen vad avser ett gott bemötande och lägga fokus på värdskapet.

Förhoppningsvis kommer FM bli alltmer av en ambassadör för företagskulturen och tack vare tekniken går det att arbeta med denna fråga kombinerat för både det fysiska kontoret och den digitala arbetsplatsen på distans. Med ovan två steg, är det min övertygelse att mycket redan kan göras med befintliga resurser. Ett steg närmare till ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv.

Behöver ni hjälp med att skapa er FM-lösning, anpassad för det nya arbetslivet?

På Tenant & Partner finns en bred kompetens och lång erfarenhet av FM-rådgivning. Med åren har antalet medarbetare vuxit och idag finns ett helt team av experter inom området. Vi erbjuder rådgivning med skräddarsydda lösningar efter de unika behov som finns för varje verksamhet som samtidigt speglar företagets vision, kultur och varumärke. Vi leder hela processen, ger stöd i förändringsledningen samt stöttar över tid för att säkerställa och upprätthålla en relevant FM-leverans.

Vill du diskutera vidare inom området FM och hur din arbetsplats kan bli mer värdeskapande? Hör gärna av dig!

Kontaktuppgifter
Fredrik Justesen, FM-konsult och arbetsplatsstrateg, Tenant & Partner
Fredrik.justesen@tenantandpartner.com
076-149 89 92

Fredrik-Justesen