Göteborgs stad - Kretslopp och vatten

Samlokalisering från två olika platser till en aktivitetsbaserad arbetsplats

kretslopp och vatten
ett träd har planterats i mitten av en sittgrupp på en arbetsplats

Behov och utmaning

Kretslopp och vattens operativa och administrativa verksamheter skulle samlokaliseras från två olika platser in i nybyggda lokaler på Alelyckan i Göteborg. Syftet och de önskade effekterna var att verksamheten ville uppnå effektivare arbetsprocesser, bättre internkommunikation samt effektivare ledningsfunktion. KoV ville också bli en attraktivare arbetsgivare och få en ökad kund- och brukarnytta. Till detta ställdes även stora krav på hållbarhet och återbruk i det kommande projektet.

_DSC8409

1580 möbelenheter kunde återanvändas och totalt sparades över 93 ton i co2-utsläpp - win win för både projektekonomi och vår planet

Lösning

Tenant & Partner anslöt till projektet under 2017 med huvudansvar för inredning och flytt samt förändringsstöd. Då projektet redan pågått en längre tid gjordes ett omtag för att hitta rätt planlösning och möbelkoncept för 
Kretslopp och vattens önskemål om ett helt aktivitetsbaserat arbetssätt.

KRETSLOPP_PERSONAL9687

Inredningens omfattning och upphandlingsregler med tillhörande stort fokus på återbruk, krävde ett noggrant arbete med att ta fram rätt koncept, lämplig leverantör och möbler som skulle passa verksamhetens krav. Inför flytten gjordes en gedigen analys av verksamhetens alla delar för att hitta ett flöde och en tidsplan som gav möjligheter för Kretslopp och vatten att obehindrat fortsätta det dagliga arbetet även under flyttperioden.

Tillsammans med inredningsarkitekt och leverantör hittades ett optimalt upplägg för att förverkliga Kretslopp och vattens nya samlokaliserade arbetsplats på Alelyckan.

_DSC8750

Det nya aktivitetsbaserade arbetssättet leder till ett mer effektivt och hållbart arbetssätt, både ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv

Resultat

I januari 2020 flyttade Kretslopp och vatten in i sitt nya aktivitetsbaserade kontor med tillhörande lager, garage och verkstad i Alelyckan, Göteborg. Den historiska samlokaliseringen av Kretslopp och vattens operativa och administrativa verksamheter från två olika platser resulterade i en arbetsplats med ny design och nytt arbetssätt med en totalyta om 15 000 kvm.

_DSC8708

Själva flytten genomfördes i flera etapper där de operativa avdelningarna kom på plats först. Kontorsflytten genomfördes under en helg och på måndagen kunde samtliga medarbetare välkomnas till den nya arbetsplatsen, redo för att fortsatt arbeta för att göteborgarna alltid ska ha rent vatten i kranen, att soporna tas om hand på ett miljövänligt sätt och att stadens avloppsvatten leds bort till reningsverket.

Det nya aktivitetsbaserade arbetssättet leder till ett mer effektivt och hållbart arbetssätt, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Kretslopp och vattens nya arbetsplats erbjuder drygt 400 medarbetare bättre förutsättningar till främjad internkommunikation, effektivare ledningsfunktion och effektivare arbetsprocesser. Det stora fokuset på återbruk och re-design under hela projektets gång resulterade i att 1580 möbelenheter kunde återanvändas och totalt sparades över 93 ton i co2-utsläpp - win win för både projektekonomi och vår planet.

Hur resonerar ni inför framtiden?

Emma-Lokholm

Jag är nyfiken på att höra mer om era tankar och behov kopplat till framtidens arbetsplats.