Vem bär ansvar för inomhusklimatet på arbetsplatsen?

Som arbetsgivare ansvarar du för att inomhusklimatet på arbetsplatsen uppfyller de krav som Arbetsmiljöverket föreskriver. Om du bedriver verksamhet i en förhyrd lokal är det därför viktigt att du vid avtalstecknandet är uppmärksam på de krav som ställs beträffande inomhusklimatet och ser till att dessa omfattas i hyresavtalet.

Hyresvärden bär ansvaret enligt hyreslagen

För det fall parterna inte kommit överens om att hyresgästen ska ansvara för inomhusklimatet, är det hyresvärden som enligt hyreslagen ansvarar för att klimatet är godtagbart. Uppfyller inte inomhusklimatet en godtagbar nivå föreligger en brist i nyttjanderätten.

Föreskrifter från Arbetsmiljöverket

Vid bedömning av vilken inomhustemperatur som utgör en brist i nyttjanderätten hämtas ofta vägledning från Folkhälsomyndighetens allmänna råd och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter anges grundkravet att ”lokaler som innehåller arbetsplatser eller personalutrymmen ska ha lämpligt termiskt klimat” samt att ”fönster och lanterniner ska vid behov ha anordningar eller vara utförda så att solinstrålning kan avskärmas”. För närvarande anges att temperaturen, vid stillasittande arbete under sommaren, inte bör överstiga en varaktig temperatur om 26 °C. Detta riktmärke gäller dock inte vid extrema väderförhållanden såsom tillfällig värmebölja.

Var uppmärksam på hur lokalen är utrustad

Problematiken med höga inomhustemperaturer uppkommer oftast under sommarhalvåret på grund av värme, soluppvärmda byggnader, instrålning av solljus och brister i ventilationen. Avser ni att teckna ett hyresavtal för en lokal belägen i en äldre fastighet, där standarden vanligtvis är sämre, bör ni vara särskilt uppmärksamma på hur lokalen är utrustad. För att uppnå ett godtagbart inomhusklimat bör t.ex. fönster förses med utanpåliggande solskydd, såsom markiser och värmereflekterande glas, då de ger ett bättre skydd än persienner. Kontrollera även att lokalen är utrustad med fullgod komfortkyla och ventilation vilket ökar förutsättningarna för ett bra inomhusklimat.

Ställ tydliga krav i hyresavtalet

Som hyresgäst har du störst möjlighet att påverka lokalens utformning vid tecknandet av hyresavtalet. Ställ därför tydliga krav på inomhusklimatet genom att i hyresavtalet reglera riktvärden för temperatur och luftflöden i lokalen samt ange vilka tekniska lösningar som krävs. Det är även viktigt att ansvarsförhållandet för underhåll och åtgärder av funktioner i lokalen tydligt anges i hyresavtalet.

Kontakta hyresvärden för att åberopa bristen

Ofta uppmärksammas inte det bristfälliga inomhusklimatet förrän hyresgästen tillträder lokalen. Vid tillträde och inflyttning under vinterhalvåret kan dock ett bristfälligt inomhusklimat vara svårt att upptäcka.

Upplever du att er lokal inte uppfyller kraven på ett godtagbart inomhusklimat bör du omgående kontakta hyresvärden skriftligen för att påtala den uppkomna bristen. Det är viktigt då hyresgästen har rätt till nedsättning av hyra först från den tidpunkt hyresvärden fått kännedom om bristen. Meddelandet till hyresvärden bör skickas i rekommenderat brev.

Vidare bör hyresgästen dokumentera temperaturen i lokalen för att kunna bevisa bristen för hyresvärden och begära att denne avhjälper bristen samt kräva hyresreduktion för den tid som bristen varat. För det fall hyresvärden inte åtgärdar bristen kan hyresgästen innehålla del av hyran genom att hos länsstyrelsen deponera den del av hyran som motsvarar bristen. Vid hyresdeponering bör ett ombud anlitas för att undvika att hyresavtalet förverkas.

Rätten till skadestånd

Om hyresvärden inte kan visa att denne inte varit försumlig kan hyresgästen också ha rätt till skadestånd. Skadeståndet motsvarar den skada hyresgästen åsamkats, t.ex. kostnader för en tillfällig lokal eller hyra av utrustning för komfortkyla. Om hyresvärden trots anmärkning inte åtgärdar bristen har hyresgästen rätt att åtgärda detta på hyresvärdens bekostnad. Vidare kan hyresgästen, om bristen är av väsentlig betydelse, ha rätt att säga upp hyresavtalet i förtid.

Vill du ha mer information eller träffas för ett möte?

Kontakta

Helena Bjälkemo
Chefsjurist
helena.bjalkemo@tenantandpartner.com
076-545 17 28

Hyresgästens skyldigheter och rättigheter Skyldigheter och rättigheter i rollen som hyresgäst. Hämta guiden
 • Juridiskt
 • Lokaler
 • 2019-05-14

Vem ansvarar för eventuella brister i kontorslokalen? 

Det händer ibland att man som hyresgäst stöter på olika typer av brister i sin förhyrda lokal. Frågan som ofta ställs är om det är hyresvärden eller hyresgästen som ansvarar för åtgärder av bristerna? Vad kan hyresgästen förvänta sig om taket börjar läcka eller ventilationen inte fungerar som den ska?  Brister i lokalen  Om parterna inte har träffat annan överenskommelse bär hyresvärden det fulla underhållsansvaret för den förhyrda lokalen. Det står […]

Flertalet personer går ut och in ur entrén till Mälardalens Högskola i Västerås
 • Juridiskt
 • Lokaler
 • 2018-11-12

Tenant & Partner har bistått Mälardalens högskola i omförhandling av hyresavtal – Campus Västerås finns kvar på samma plats minst 10 år framöver

Mälardalens högskola (MDH) bedriver forskning och utbildning inom ämnesområdena ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. På högskolan finns 15 000 studenter och 900 medarbetare fördelat över de två campusorterna Eskilstuna och Västerås. När det var dags för omförhandling av hyresavtal gällande MDH:s campus i Västerås om 35 000 kvm, ville högskolan säkerställa en långsiktig lösning. Med sikte på framtiden Tenant & […]

3 personer sitter vid ett bord. Fokus är på händer och på bordet ligger papper som ska signeras. En person håller i en penna, en annan läser ett papper och den tredje väntar på signatur av ett hyresavtal.
 • Flytt
 • Juridiskt
 • Lokaler
 • 2018-10-22

Vem ansvarar för underhåll av kontorslokalen?   

Återställande vid avflyttning Hyresgästens ansvar för återställande av lokalen vid avflyttning är inte uttryckligen reglerat i hyreslagen. Viss ledning finns i reglerna om hyresgästens vårdplikt, som bland annat stadgar att hyresgästen ska ”ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande”. Det står dock parterna fritt att avtala om hyresgästens återställandeplikt. Som hyresgäst bör man vara […]