Posts Tagged ‘fastighet’

Vad menar vi med värdeskapande arbetsplatser?

Posted on: januari 22nd, 2019 by Jennie Johansson No Comments

Vår mission på Tenant & Partner handlar om att skapa värdeskapande arbetsplatser, och allt vi gör i alla våra projekt och uppdrag är en del i detta. Men, vad menar vi egentligen med värdeskapande och vilka värden kan det handla om?

Utmaningar

Då förändring och utveckling har kommit att bli en naturlig del av vår vardag finns det några generella utmaningsområden som de flesta organisationer idag står inför:

Och just arbetsplatsen påverkar starkt alla dessa områden.

Värdeskapande på lång sikt

Med arbetsplatsen syftar vi på en helhet där både den fysiska och digitala arbetsplatsen hänger tätt ihop med kultur och ledarskap. Alla delar är högst beroende av varandra och själva samordningen av dessa är en av nycklarna till värdeskapande arbetsplatser. En annan viktig nyckel handlar om att arbeta med arbetsplatsen som en process. Kontinuerligt följa upp, anpassa och utveckla, både helheten och de separata delarna, så att arbetsplatsen fortsätter att skapa värde över tid och inte bara i början efter en förändring.

Människan i fokus

Utgångspunkten är av största vikt och den hittar vi i organisationens mission, vision, strategi och mål, samt inte minst hos själva medarbetarna och deras behov. Arbetsplatsen handlar i grund och botten om att få medarbetarna att vilja och kunna göra ett så bra arbete som möjligt, och de flesta medarbetare idag längtar verkligen efter en arbetsplats som både inspirerar och stödjer deras arbete på ett bättre sätt.

Hur bidrar vi till värdeskapandet?

Våra kunders utgångslägen och behov är unika, detsamma gäller deras målsättningar både generellt och med arbetsplatsen specifikt. Vi möter varje kund där hen är och leder därifrån. Vi utvecklar arbetsplatser och arbetssätt för att skapa förutsättningar och realisera dessa, samt inte minst för att bibehålla dem över tid. Det kan handla om att:

cirkel som beskriver värdeskapande arbetsplatser i tre delar. Ledarskap och kultur, digital arbetsplats, fysisk arbetsplatsPerforming Workplaces®

För oss är en värdeskapande arbetsplats något som skapar engagemang, är effektiv, bidrar till högre produktivitet och främjar hälsa och välmående. En värdeskapande arbetsplats skapar även förutsättningar för våra kunder att nå sina mål och sina visioner.

 

Om du vill veta mer, hör av dig till mig eller någon av mina kollegor så att vi kan skapa värde tillsammans!

Kati Barklund, arbetsplatsstrateg, Tenant & Partner
kati.barklund@tenantandpartner.com
070-669 96 86

Hållbar avveckling – ett medvetet val som skapar värde i flera led

Posted on: september 13th, 2018 by Jennie Johansson No Comments

Vid en kontorsflytt uppstår ofta stora mängder avfall. Tenant & Partner arbetar alltid för att guida våra kunder mot så hållbara val som möjligt. Vi strävar efter att uppnå resurseffektiva lösningar i alla våra projekt och vet med oss att vi kan bidra till positiv förändring.

– För många av våra kunder är det relativt självklart att försöka tänka på hållbara val. De flesta tycker inte att det känns bra i magen att  kasta möbler som är fullt fungerande. Problemet är oftast att möblerna inte passar i en ny lokal och för ett nytt arbetssätt, säger Sofie Sjölin Johnsson, projektledare på Tenant & Partner.

Maximera återvinningen

Att hitta nytt liv för de möbler som inte längre används är det mest hållbara alternativet. Genom samarbete med flyttfirmor och avvecklingskonsulter kan vi hjälpa våra kunder att sälja de möbler som fortfarande är brukbara och betingar ett värde. Det som inte går att sälja kan istället skänkas till verksamheter som skolor, föreningar och hjälporganisationer.

De möbler som inte går att återbruka varken genom försäljning eller donation går till avfallshantering. För våra kunder är det viktigt att försäkra sig om att avfallet sorteras och hanteras på ett så bra sätt som möjligt.

Verklighetsfakta

Avvecklingen av ett kontor för 350 personer i finanssektorn i södra  Stockholm är ett konkret exempel på vad ett medvetet avvecklingsarbete kan innebära. I detta fall återbrukade vår kund 40% av möblerna och 41%  gick till återvinning.

Genom att källsortera skrot och metaller bidrog företaget med metaller motsvarandes nytillverkningen av 709 st cyklar. Därmed sparades även massor av energi då återvinning av metall endast använder 5 – 10% så mycket energi som det går åt för att utvinna ny. Det brännbara avfallet genererade 101 672 kWh, vilket motsvarar uppvärmningen av 6,78 villor under ett år.

Skapar mervärde

Det ekonomiska utfallet för våra kunder blir ofta positivt vid fokus på hållbarhet i samband med avveckling. I det här specifika fallet genererade försäljningen av möbler ca 500 000 kr, en intäkt som täcker delar av kostnaderna för avvecklingen.

– Genom ett aktivt och medvetet avvecklingsarbete genereras värde till både våra kunder och till samhället, något vi alltid eftersträvar, avslutar Sofie.

Sofie Sjölin Johnsson
Projektledare
Sofie.Johnsson@tenantandpartner.com
070 – 689 96 55