Spaningar från årets Business Arena

Förra veckan hölls Business Arena, Nordens största evenemang inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. I två dagar befann vi oss på plats för att nätverka och delta i ett flertal givande seminarium. De delområden som i huvudsak berördes var det makroekonomiska läget, miljö och hållbarhet, arbetsplatstrender, digitalisering och bostadsbyggandet.

Omvärld och marknadsläge

Flertalet talare uttryckte oro för dagens geopolitiska läge i kombination med den historiskt hårda retoriken som vi på flera håll i världen ser i den politiska debatten. Även när det gäller det makroekonomiska läget så målades en relativt pessimistisk bild upp. Trots att ekonomin har återhämtat sig sedan krisen 2008 så har det tagit lång tid och tillväxten framåt bedöms inte heller motsvara vad som tidigare förväntats. Det står även tydligt klart att Asien och framförallt Kina nu är motorn i världsekonomi. En ickedemokratisk nation med begränsad insyn utgör därmed loket i världsekonomin.

För Sverige har vi haft en starkare ekonomisk utveckling än på många andra håll i världen och framförallt Europa. Sverige är dock i hög grad beroende av export och frihandel och där ser vi nu politiska signaler som tyder på en mer osäker framtid. Den rådande prisutvecklingen och låga räntenivån var även ett aktuellt diskussionsämne och det diskuterades huruvida det nuvarande läget på fastighetsmarknaden är en bestående trend eller om vi går mot högre räntenivåer. För första gången på länge kan vi se en inflation och frågan är om denna är bestående.

Gröna obligationer

Att ge ut gröna obligationer har blivit allt vanligare bland våra stora fastighetsägare. Då intresset från investerarna är stort har det blivit ett snabbt och säkert sätt för fastighetsägare att få in kapital. Fastighetsägarna ser därmed miljöklassningen som ett sätt att underlätta finansiering och på sikt öka värdet i sina fastighetsbestånd. En spaning var att marknaden fortfarande är relativt ung och att vi kommer att få se tydligare krav från investerare när det gäller vilka nivåer av miljöklassificeringar som är intressanta.

Hållbarhet och flexibla arbetsplatser

En annan spaning är att hållbarhet och flexibilitet efterfrågas i ökad utsträckning av dagens kontorshyresgäster. Attraktivitet och enkelhet lyfts även fram som väsentliga faktorer för hyresgästen vid val av kontor. Vi ser en ökad trend att vara kreativ i användandet av lokalen och bygga så flexibelt och långsiktigt som möjligt för att undvika allt för stor inverkan på lokalen vid en omorganisation. Det finns idag även en stor efterfrågan av hubbar det vill säga ytor för co-working och möjlighet för medarbetarna att arbeta från annan tillfällig plats för att på så sätt kunna kombinera privatliv och arbetsliv. Flexibla arbetsplatser i kreativa miljöer gynnar även kontaktskapande och skapandet av nya affärsmöjligheter då olika branscher möts. Även ur ett hållbarhetsperspektiv är detta ett effektivt resursutnyttjande då fler människor på ett sparsamt sätt delar på kontorsytorna.

Ett digitalt samhälle

Någonting riktigt spännande är att vi nu enligt flera talare ser en ökad trend att gamla affärsmodeller börjar bli föråldrade i takt med att vi kan konstatera en övergång från ett analogt till ett digitalt samhälle. Denna trend aktualiserar även frågor som digitaliseringen för med sig kring informations- och driftsäkerhet likväl som personlig säkerhet. På sikt kommer denna utvecklingsriktning få konsekvenser för branschen inte enbart på retailsidan som idag diskuteras utan även sannolikt på kontorssidan. Frågan är hur den i grunden konservativa fastighetsbranschen kommer kunna anpassa sig till de nya förutsättningarna och kundernas förändrade behov och önskemål.

Ökad byggtakt av bostäder

En annan stor fråga på Business Arena var bostadsbyggandet. Vi kan konstatera att byggtakten av bostäder har ökat kraftigt på flera håll runt om i landet. Dock ser vi att målgrupperna för nybyggnationssatsningarna är snäva och det lyfts fram att fler billigare bostadsalternativ behöver bli tillgängliga för en större del av befolkningen oberoende av målgruppens ekonomiska förutsättningar. Vi såg i år även flera talare som ifrågasatte om det nu byggs för mycket, i alla fall på vissa delmarknader. För oss som är verksamma på den kommersiella marknaden så får det stora bostadsbyggandet negativa konsekvenser på så sätt att merparter av tilldelning av resurser och mark sker för bostadsbebyggelse vilket hämmar utvecklingen av Stockholms kontorsmarknad och därmed det ökade utbud som efterfrågas.

 

Jesper Trotzig, Lina Jandér, Jessica Söderström, Anna Oskarsson, Ellen Friedman, Therese Widin, David Lundkvist, Daniel Lorentzon, Julia Hedenström, Sofie Sjölin Johnsson, Julia Gerlach, Fabian Musiolik, Helena Bjälkemo, Johan Sjögren och Torbjörn Eriksson.

 

 

 

 

 

 

jonas-westerlund
  • Arbetsplats
  • Inspiration
  • Lokaler
  • Nytänkande
  • 2020-05-05

Hur ser er framtida arbetsplatsstrategi ut?

Nya tider innebär nya strategier för arbetsplatsen när medarbetarna blir mer mobila och digitala. Det viktigaste framöver är att skapa lösningar som passar fler och att empati och hållbarhet får råda när vi försöker komma så nära den perfekta arbetsplatsen som möjligt. Jonas Westerlund, ny kollega och arbetsplatsstrateg/förändringsledare på Tenant & Partner, delar här sina […]