Skapar ABW högpresterande, effektiva och välmående arbetsplatser?

Dagens flexibla arbetsliv ställer nya krav på ledarskap, arbetssätt, teknik och lokaler. Allt fler organisationer och företag väljer idag att implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt mot bakgrund av de fördelar som lyfts fram med en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Arbetssättet påstås bland annat leda till hälsosammare, mer effektiva och engagerade medarbetare samt ett förbättrat medarbetarklimat som främjar samarbete, produktivitet och kunskapsöverföring. Men skapar ett aktivitetsbaserat arbetssätt per automatik högpresterande, effektiva och välmående arbetsplatser?

Leesman är Europas ledande och snabbast växande oberoende expert på arbetsplatseffektivitet. Leesman Index stödjer organisationer och företag i olika storlekar och sektorer i över 60 olika länder med utveckling av strategier för arbetsplatser. Leesman har nyligen presenterat sin senaste studie som baseras på datainsamling från 40 olika ABW arbetsplatser världen över bestående av 11 366 respondenter. Studien tar ett helhetsgrepp kring aspekter som kultur, rutiner och den fysiska arbetsmiljön och djupdyker i hur arbetsplatsens infrastruktur påverkar medarbetarna och deras prestation.

Vi summerar viktiga insikter från studien och ger råd som kan vara värda att beakta innan implementering av ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Mobilitet kopplat till grad av aktivitet och komplexitet

Studien indikerar att medarbetare i hög utsträckning inte utnyttjar de fördelar och möjligheter som finns med en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Trots möjligheten till flexibla arbetsplatser tenderar majoriteten av medarbetarna, i synnerhet de yngre, att ha en låg grad av mobilitet på kontoret. Graden av mobilitet har visat sig ha en distinkt korrelation med grad av aktivitet samt arbetets komplexitet. Ett aktivitetsbaserat arbetssätt har visat sig vara mest fördelaktigt för de medarbetare som har en hög grad av aktivitet och komplexitet i sitt arbete.

Viljan till anpassning skiljer sig

Effektiviteten ökar ju mer medarbetarna förstår, använder och tillgodogör sig arbetsmiljön och den flexibilitet som erbjuds med mobila arbetsplatser. Omvänt leder en låg anpassning av arbetssättet till en begränsning av de potentiella organisatoriska fördelar som möjliggörs vid tillämpning av ett flexibelt arbetssätt. Ovilja att anpassa sig till ett nytt arbetssätt kan möjligen förklaras av bristande kommunikation vid implementeringen och att fördelarna med det nya arbetssättet inte förmedlats till medarbetarna.

Kontoret ska möta arbetssättet

För att ett aktivitetsbaserat arbetssätt ska få genomslag i organisationer och företag krävs att en djupgående förstudie görs av medarbetarnas behov på arbetsplatsen. En kartläggning och analys bör därefter göras av arbetsmiljön för att förstå hur den, med utgångspunkt i det verkliga behovet hos medarbetaren, kan lyfta, främja och supportera medarbetarna vilket i sin tur leder till ökad prestation och välmående på arbetsplatsen.

Ha inte för bråttom – förändring är en pågående process

Att skynda långsamt och eftertänksamt ger organisationer och företag möjlighet att planera sitt förändringsarbete och utgå från verkliga fakta innan beslut tas om förändring och implementering av nya arbetssätt. Studien påvisar att det är av stor vikt att hålla konceptet levande och relevant även efter att det nya arbetssättet blivit implementerat i verksamheten. Arbetssättet måste underhållas och vidareutvecklas för att det ska fungera effektivt och frambringa de positiva långsiktiga organisatoriska effekter som följer av ett väl integrerat aktivitetsbaserat arbetssätt.

One size does not fit all

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns någon generell lösning som passar alla företag och organisationer då verksamheter har unika behov och förutsättningar. Ett ABW projekt är inte en linjär process utan en strategisk förändringsresa som förutom en välrustad företagsledning kräver specialister och erfarna förändringsledare inom aktivitetsbaserade arbetssätt.

Vill du ha mer information eller träffas för ett möte?

Kontakta

Annalena Norhammar
Ansvarig för verksamhetsutveckling
annalena.norhammar@tenantandpartner.com
070-377 49 77

________________________________________________________________________________________________________________

Källa: Leesman® Study (February 2017). The rise and rise of Activity Based Working. Reshaping the physical, virtual and behavioural workspace.

Därför påverkar arbetsplatsen effektiviteten  Nöjdare medarbetare är mer effektiva! Kostnadsfri guide

 

möten-arbetsplatsen
  • Arbetsplats
  • 2020-09-22

Arbetsplatsen efter covid-19 – så resonerar experterna

Världen största och mest erkända internationella nätverk för facility managers, IFMA (International Facility Management Association), har genomfört en global studie för att kartlägga vad några av världens främsta experter inom arbetsplatsområdet säger om arbetsplatsen efter covid-19. Tenant & Partner fick äran att vara del av studien genom medverkan från fyra av våra kollegor. Totalt medverkade […]

elekta-hagastaden
  • Arbetsplats
  • Flytt
  • Hyresmarknaden
  • Lokaler
  • 2020-09-07

Tenant & Partner bistår Elekta i omlokaliseringen till Hagastaden

Elekta kommer att omlokalisera sitt huvudkontor från befintliga lokaler på Kungstensgatan, Östermalm, till Hagastadens framväxande life science-område där de nya lokalerna förväntas stå redo 2023/2024. Tenant & Partner är glada och stolta över att få vara med på ytterligare en förändringsresa tillsammans med Elekta där vi tillsammans kommer att skapa förutsättningar för en än mer värdeskapande arbetsplats.   Innovationen fortsätter överst i Stockholms nya ”Life science center”   Under våren 2019 genomförde Tenant & Partner en förstudie tillsammans med Elekta där verksamhetens behov utreddes. Resultaten påvisade […]