Hållbar avveckling – ett medvetet val som skapar värde i flera led

Vid en kontorsflytt uppstår ofta stora mängder avfall. Tenant & Partner arbetar alltid för att guida våra kunder mot så hållbara val som möjligt. Vi strävar efter att uppnå resurseffektiva lösningar i alla våra projekt och vet med oss att vi kan bidra till positiv förändring.

– För många av våra kunder är det relativt självklart att försöka tänka på hållbara val. De flesta tycker inte att det känns bra i magen att  kasta möbler som är fullt fungerande. Problemet är oftast att möblerna inte passar i en ny lokal och för ett nytt arbetssätt, säger Sofie Sjölin Johnsson, projektledare på Tenant & Partner.

Maximera återvinningen

Att hitta nytt liv för de möbler som inte längre används är det mest hållbara alternativet. Genom samarbete med flyttfirmor och avvecklingskonsulter kan vi hjälpa våra kunder att sälja de möbler som fortfarande är brukbara och betingar ett värde. Det som inte går att sälja kan istället skänkas till verksamheter som skolor, föreningar och hjälporganisationer.

De möbler som inte går att återbruka varken genom försäljning eller donation går till avfallshantering. För våra kunder är det viktigt att försäkra sig om att avfallet sorteras och hanteras på ett så bra sätt som möjligt.

Verklighetsfakta

Avvecklingen av ett kontor för 350 personer i finanssektorn i södra  Stockholm är ett konkret exempel på vad ett medvetet avvecklingsarbete kan innebära. I detta fall återbrukade vår kund 40% av möblerna och 41%  gick till återvinning.

Genom att källsortera skrot och metaller bidrog företaget med metaller motsvarandes nytillverkningen av 709 st cyklar. Därmed sparades även massor av energi då återvinning av metall endast använder 5 – 10% så mycket energi som det går åt för att utvinna ny. Det brännbara avfallet genererade 101 672 kWh, vilket motsvarar uppvärmningen av 6,78 villor under ett år.

Skapar mervärde

Det ekonomiska utfallet för våra kunder blir ofta positivt vid fokus på hållbarhet i samband med avveckling. I det här specifika fallet genererade försäljningen av möbler ca 500 000 kr, en intäkt som täcker delar av kostnaderna för avvecklingen.

– Genom ett aktivt och medvetet avvecklingsarbete genereras värde till både våra kunder och till samhället, något vi alltid eftersträvar, avslutar Sofie.

Sofie Sjölin Johnsson
Projektledare
Sofie.Johnsson@tenantandpartner.com
070 – 689 96 55

Hållbar-interiör-ivl
  • Hållbarhet
  • 2023-04-12

Lokalers miljöpåverkan – vad kan hyresgästen påverka? Nu går projektet Hållbar interiör in i implementeringsfas

Hållbarhet är en viktig del i utvecklingen av framtidens arbetsplatser där det ställs allt högre krav på verksamheter att arbeta mer hållbart. En viktig aspekt i detta är lokalers miljöpåverkan. Projektet Hållbar interiör utvecklar en miljöcertifiering och ett digitalt verktyg för att mäta och säkerställa miljöpåverkan i interiöra miljöer. Vi på Tenant & Partner är […]

Kontor-lokalsök
  • Arbetsplats
  • Hållbarhet
  • Hyresmarknaden
  • 2023-04-04

Skolverket konkurrensutsätter befintlig Stockholmsetablering

Vi på Tenant & Partner är glada över att få bistå Skolverket med vår expertis i att säkerställa framtida lokaler för myndighetens Stockholmskontor. Syftet är att de nya lokalerna ska bidra till en modern arbetsplats anpassad för ett verksamhetsbaserat arbetssätt med stort fokus på hållbarhet. ”Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja […]

  • Hyresmarknaden
  • Juridiskt
  • Lokaler
  • 2023-03-13

Tuffare tider kräver en kostnadseffektiv lokalstrategi – hög tid att se över hyresavtalen

I ett allt tuffare ekonomiskt klimat får organisationer och hyresgäster en annan ekonomisk verklighet att förhålla sig till än tidigare. Inflationen stiger och hyran som ofta är kopplad till konsumentprisindex, sticker i höjden. Pandemin har dessutom gjort att arbetsplatserna idag används på ett nytt sätt. Människors vanor och beteenden har förändrats vilket gör att många […]