Återanvändning av byggmaterial ger ökade miljövinster

För några veckor sedan deltog vi i seminarium Återanvändning av byggmaterial som anordnades av Ekocentrum i samarbete med IVL. Seminariet belyste hur hållbar konsumtion kan genomsyra ny- och ombyggnadsprocesser där fokus var ökad återanvändning av fast inredning vid ny- eller ombyggnad av lokaler. Aktörerna som deltog i diskussionerna var bland annat fastighetsägare, byggbolag, arkitekter och materialleverantörer.

Återbruk för att minska avfall

Avfallsmängderna från byggsektorn utgör en av de största avfallsströmmarna i Sverige. Diskussionen kretsade kring hur vi kan jobba för att minska avfallsmängderna i byggsektorn. Majoriteten av aktörerna eftersöker metoder och strukturer för återanvändning samt gemensamma produktstandarder för att kunna härleda och spåra om det återbrukade materialet innehåller kemiska ämnen, uppfyller lagkrav, miljömärkning etcetera. Att behålla befintlig fast inredning och i den utsträckning det går undvika större ombyggnationer av lokaler diskuteras allt mer inom kontorshyresmarknaden. Däremot är det än så länge sällsynt att återbrukade byggmaterial köps in för att återanvändas.

Hållbara initiativ

Samtliga aktörer är överens om att en ökad återanvändning och tillvaratagande av byggmaterial leder till ökad miljönytta. Det råder konsensus att arbeta mer med återbruk och återanvändning för att minska avfallet men vi befinner oss i en tidig marknad och det är få projekt som blir verklighet idag.

IVL håller på att skapa en digital plattform kring återbrukat byggmaterial inom ramen för forskningsprojektet de driver kring cirkulära produktflöden. Tenant & Partner agerar samtalspart i detta forskningsprojekt och är med i projektets referensgrupp. Även materialleverantörer tittar på nya affärsmodeller där produkter tas tillbaka i syfte att återanvändas i nya projekt eller säljas till andra kunder.

Medveten resursbesparing för en hållbar framtid

Våra kunder agerar i en föränderlig värld som resulterar i täta omorganisationer. Vår ambition är att guida våra kunder mot långsiktiga beslut som håller över tid och som tillåter omorganisationer utan större ingrepp i lokalerna. Som kund har du stor inverkan att påverka till ett hållbart byggande. Vi informerar våra kunder om möjligheten till ett mer hållbart projekt och uppmanar till att adressera och sätta hållbarhetsfrågan på agendan tidigt i processen. Om efterfrågan ökar kring dessa frågor kommer det att skapa ett större intresse bland samtliga aktörer på marknaden.

Lina Jandér
Hållbarhetsansvarig
lina.jander@tenantandpartner.com
076-541 02 14

Frågorna ni måste ställa er innan ni gör ett lokalbyte  Guiden med frågorna du måste besvara innan du påbörjar flytten Kostnadsfri guide
jonas-westerlund
  • Arbetsplats
  • Inspiration
  • Lokaler
  • Nytänkande
  • 2020-05-05

Hur ser er framtida arbetsplatsstrategi ut?

Nya tider innebär nya strategier för arbetsplatsen när medarbetarna blir mer mobila och digitala. Det viktigaste framöver är att skapa lösningar som passar fler och att empati och hållbarhet får råda när vi försöker komma så nära den perfekta arbetsplatsen som möjligt. Jonas Westerlund, ny kollega och arbetsplatsstrateg/förändringsledare på Tenant & Partner, delar här sina […]